024.37916621
  • APN
Red River Basin - human activities and climate change
STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 tình hình Sử dụng đất -các Tỉnh Miền bắc Nguồn: https://www.gso.gov.vn/
2 Diện tích trồng rừng các tỉnh miền Bắc Nguồn: https://www.gso.gov.vn/
3 Diện tích rừng bị chạt phá-các tỉnh Miền Bắc Nguồn: https://www.gso.gov.vn/
4 Diện tích Ngô các tỉnh Miền Bắc Nguồn: https://www.gso.gov.vn/
5 Diện tích và sản lượng lúa cả năm Nguồn: https://www.gso.gov.vn/
6 Diện tích lúa đông xuân các tỉnh miền bắc Nguồn: https://www.gso.gov.vn/
7 Diện tích lúa cả năm -các tỉnh miền Bắc Nguồn: https://www.gso.gov.vn/
8 Diện tích cây lương thực có hạt -các tỉnh Miền Bắc Nguồn: https://www.gso.gov.vn/
Đăng nhập để download
Đăng ký thành viên