024.37916621
  • Happynewyear2017
  • Slideshow

Giới thiệu chung về trang web

Sự cần thiết của một diễn đàn mạng để chia sẻ kiến ​​thức và dữ liệu khoa học liên quan đến lưu vực sông Hồng thúc đẩy chúng tôi thiết lập trang web này (www.redriverprogram.com). Trang web này được thiết lập với sự hỗ trợ của dự án ARCP và cung cấp cho công chúng một số thông tin (về chất lượng nước, khí tượng, thủy văn, dân số... lưu vực sông Hồng) thu được trong quá trình nghiên cứu thực địa cũng như ứng dụng  công cụ mô hình. Các kết quả nghiên cứu nhằm mục đích quản lý nước, ...
  • APN